Prekladateľka a tlmočníčka

pre rumunský jazyk

Phone

+421 907 399 183

 • Pod úradným dokumentom sa myslí zmluva, vysvedčenie, rodný list, výpis z registra trestov a podobne. Je to dokument, ktor slúži na úradné účely.

 • Dokument určený na úradný preklad musí byť originál alebo notárom overená fotokópia. Iné dokumenty úrady na Slovensku alebo v zahraničí neuznávajú, preto neoverené dokumenty úradne buď neprekladám alebo ich prekladám iba s písomným súhlasom klienta.

 • CAT (computer-assisted translation) je skratka pre preklad podporovaný počítačom s použitím špeciálneho softvéru. Je to ľudský preklad, nie strojový, podporovaný vytváranou prekladovou pamäťou. Medzi najznámejšie programy, ktoré sú na tento účel používané, patria SDL Trados, Transit, SDLX, Wordfast alebo Across.

  Výhody použitia nástrojov CAT sú: jednotná terminológia (použitie rovnakých termínov v celom dokumente), nižšie náklady na preklad (rovnaké vety sa prekladajú iba raz) a hlavne zlepšenie kvality prekladu.

 • Jedna normostrana obsahuje 1800 znakov s medzerami. Cena sa obvykle počíta podľa počtu preložených normostrán, teda nie zdrojových.

 • Keďže prekladateľ dokument viaže spolu s prekladom, v prípade, že máte len jeden originál, odporúčame dať si u notára vyrobiť overenú kópiu a tú dať preložiť (napr. rodný list). Tento krok nie je potrebný, ak si dokument dávate vyhotoviť na špeciálnu príležitosť s obmedzenou platnosťou (napr. výpis z registra trestov, ktorý platí len 3 mesiace).

 • Úradný prekladateľ dokument preloží, na stranách predierkuje a špeciálnou trojfarebnou stuhou na to určenou ho zviaže s prekladom. Preklad opečiatkuje úradnou pečiatkou súdneho prekladateľa a podpisom potvrdí, že preklad súhlasí s originálom.

 • V prípade, že preklad potrebujete odovzdať do zahraničia a prekladá sa notársky overená kópia, je potrebné pri overovaní nahlásiť to notárovi (dáva inú pečiatku, ako na dokument určený len na použitie na Slovensku).

 • Cena prekladu závisí od množstva normostrán. Jedna normostrana obsahuje 1800 znakov s medzerami a úradný prekladateľ má za ňu podľa zákona nárok min. 19,98 eur/normostrana.
  Pri kópii úradného prekladu si účtuje úradný prekladateľ 3,32 eur za jednu fyzickú stranu.

 • Cena úradného tlmočenia je 19,92/hod., pričom každá začatá hodina sa počíta ako celá.

 • Vyhotovený preklad vám viem zaslať na vami určenú e-mailovú adresu, vypáliť na CD/DVD, zaslať kuriérom alebo ho viem vytlačiť a zaslať na poštovú adresu, ktorú mi určíte.

 • Je to tlmočenie pri právnych úkonoch, akými sú sobáše, súdne pojednávania a rozsudky.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create